Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan


Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan als dé gezonde arbeidsvoorwaarde geeft u de mogelijkheid om met gemiddeld 40% korting te fitnessen bij een fitnescentrum naar keuze. Zo betaalt de Belastingdienst dus eigenlijk gewoon mee aan uw abonnement! Dit maakt fitness niet alleen leuk en gezond, maar óók voordelig! Lees hieronder meer over de voordelen van het Nationaal Bedrijfsfitness Plan.

Gezonde arbeidsvoorwaarde

Gezondheid is een kostbaar goed. Op de eerste plaats voor uzelf, maar ook de overheid en het bedrijfsleven zijn er veel aan gelegen om een gezonde levensstijl te stimuleren. Om die reden zijn er fiscale regelingen in het leven geroepen, waardoor onder meer bedrijfsfitness financieel aantrekkelijk wordt! Reeds vele werkgevers hebben de mogelijkheid aangegrepen om bedrijfsfitness op te nemen in het arbeidsvoorwaardenpakket.
Kostenbesparing

Doordat uw werkgever voor u een fitnessabonnement afsluit, betaalt u uiteindelijk aanzienlijk minder voor uw fitnessabonnement. Via uw werkgever kunt u uw fitnessabonnement met brutosalaris betalen waardoor u over het abonnementsgeld belastingvoordeel heeft! Dit voordeel is zo groot is als uw inkomstenbelastingtarief (gemiddeld 40%). U vindt uw loonbelastingtarief op uw salarisstrook. De verlaging van uw brutosalaris heeft géén invloed op uw pensioenopbouw of vakantiegeld, tenzij uw werkgever anders aangeeft.

Door in ruil voor de onbelaste verstrekking van uw bedrijfsabonnement af te zien van (een deel van) uw brutoloonbestanddelen (zoals brutoloon of bruto vakantiegeld) betaalt u per saldo gemiddeld 40% minder voor uw abonnement! Lees meer over dit belastingvoordeel.

Grootste bedrijfsfitnessnetwerk

Met ruim 1.600 aangesloten fitnesscentra kunt u kiezen uit het grootste bedrijfsfitnessnetwerk van Nederland! Zo is er altijd wel een geschikt fitnesscentrum in de buurt te vinden, vaak zelfs in uw eigen woonplaats! Naast een ruime keuze in fitnesslocaties, heeft u ook keuze uit hoe vaak, wanneer en voor welke periode u een fitnessabonnement wilt aangaan.

Tip: klik op de landkaart voor de deelnemende centra uit uw regio!

Voor ieder wat wils

Bedrijfsfitness vindt plaats buiten werktijd, op een moment dat het u gelegen komt. U kunt tijdens de reguliere openingstijden bij uw gekozen fitnesscentrum terecht. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen, afhankelijke van wat het fitnsscentrum aanbiedt.

Voor alle deelnemende fitnesscentra geldt dat er professionele begeleiding aanwezig is en er een persoonlijke intake wordt afgenomen, om verantwoord van start te kunnen met bedrijfsfitness. Bovendien kunt u een persoonlijk trainingsschema laten opstellen om gericht aan uw doel te werken. Bijvoorbeeld op gebied van kracht, conditie of afvallen.

Heeft u aanvullende vragen over bedrijfsfitness? Onze Klantenservice helpt u graag verder.


HUISREGLEMENTEN


Health Club Landgraaf is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen, evenals lichamelijk letsel in en om de club. HCL kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

 • Goed gehumeurd de club binnen komen.
 • Verplichte incheckt met de ledenpas voor leden.
 • Aanwijzing van het personeel verplicht op te opvolgen.
 • Geen buitenschoenen en etenswaren te gebruiken in de zalen.
 • Verplicht gebruik van ‘n handdoek in de zalen.
 • Alleen gebruik van sport-kleding en schoeisel in de zalen.
 • Niet toegestaan te telefoneren in de zalen.
 • Na gebruik van de cardio-toestellen deze te reinigen.
 • Krachttoestellen indien noodzakelijk, met 2 personen te gebruiken.
 • Alle losse onderdelen, weer netjes terug te leggen.
 • Bij gebreke van toestel(len) deze te melden.
 • Verbaal of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Bij het verlaten van de club, dienen alle eigendommen meegenomen te worden en geen slotjes op de kluisjes te laten zitten.
 • Voor gebruik van de professionele zonnebank, zijn bij de balie muntjes verkrijgbaar, € 1 per 5 minuten en alleen voor personen van 18 jaar en ouder.
 • Alleen afsluitbare bidons te gebruiken in de zalen.
 • Roken, het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is verboden.
 • Auto ‘s recht en netjes inparkeren.
 • Fietsen in de daarvoor bestemde rekken plaatsen.
 • Geen afval rondom gebouw achterlaten.

ALGEMENE VOORWAARDEN


 Algemene voorwaarden van Health Club Landgraaf.

Artikel 1: Aanmelding.

1.
Aanmelding vindt plaats door het volledig invullen en inleveren van het inschrijfformulier. Dit kan zowel via de website www.hclandgraaf.nl , als op papier. Zodra Health Club Landgraaf (HCL) het inschrijfformulier heeft ontvangen, start het lidmaatschap op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. De verwerkingskosten zijn  bij inschrijving alsmede de eerste maand contributie per kas verschuldigd. HCL behoudt zich het recht voor de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.

2.
Ingeval van bedrijfsfitness dient aanmelding te geschieden via de werkgever. Deze zorgt dan voor de benodigde persoonsgegevens van het deelnemend personeel. De bedrijfsfitness bij HCL, kan via Benvitaal, ODS, of Bedrijfsfitness Nederland aangesloten worden. Na ontvangst van inschrijving, zal HCL contact opnemen, met de aanmelder. Deze dient nog wel ’n inschrijfformulier bij HCL in te leveren op papier bij de balie.

3.
Een oud-lid die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij HCL, hoeft geen administratiekosten te betalen.

Artikel 2. Lidmaatschap, duur van het lidmaatschap en betalingsvoorwaarden.

1.
Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 6 maanden, 12 maanden, behalve als er acties gepland zijn. De bedragen met de daaraan gekoppelde looptijd staan op de website van HCL  (www.hclandgraaf.nl  en zijn verkrijgbaar aan de balie.

2.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Eerste maand- betaling geschiedt per kas, daarna wordt het maandbedrag automatisch per 1e van de volgende maanden per bank geïncasseerd, tenzij anders is geregeld.
Bij betaling in een keer , bij  ’n abonnement van 12 maanden, betaald men
11 x!

2.a
Abonnementen kunnen tussentijd verhoogd worden, als door de gemeentelijk bepalingen eisen worden gesteld aan de inrichting en er extra uitgaven worden gedaan ter verbetering op veiliger maken van de ruimten en/of de energieprijzen enorm gaan stijgen en/of andere onvoorziene omstandigheden extra kosten met zich mee brengen.

3.
Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient deze binnen 15 dagen per kas te worden voldaan, de kosten per stornering zijn 2,-. Indien het lid na deze periode van 15  dagen en herhaalde verzoeken tot betaling, in gebreke is gebleven, komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de abonnementhouder.

4.
Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan,  kan het lid de toegang tot HCL worden geweigerd. HCL behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 3. Openingstijden

1.
HCL behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lesrooster te wijzigen.

2.
Op officiële en erkende feestdagen is HCL gesloten.


Artikel 4. Groepslessen.

1.
Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. HCL behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

2.
Indien er minder dan 4 leden zijn voor ’n groepsles, behoudt HCL zicht het recht deze niet te laten doorgaan. Het lid kan dan per compensatie in de fitnessruimte trainen.

Artikel 5. Beëindiging

1.
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per e-mail (info@hclandgraaf.nl) op te zeggen.

2.
De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
Voor de leden na 1 augustus 2018, bedraagt de opzegtermijn van het contract 2 maanden.

3.
Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.
Voor leden na 1 augustus 2018, is een opzegtermijn van 3 maanden, na de contract periode.

4.
HCL behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisreglementen of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per beëindigingsdatum direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid

1.
Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook, bij HCL is geheel voor eigen risico van het lid.

2.
HCL en werknemers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

3.
HCL en werknemers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

4.
Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van HCL, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.


Artikel 7. Huisregels.

1.
Het lid wordt geacht op de hoogte zijn van de huisregels van HCL en hiernaar te handelen.


 1. De huisregels van HCL zijn vermeld op de website www.hclandgraaf.nl en de algemene voorwaarden zijn bij de balie van HCL op te vragen.

Artikel 7. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.

1.
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met HCL aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.
Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en HCL, worden beslecht door de bevoegde rechter in dit arrondissement.

3.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van HCL te kennen en te accepteren.

4.
HCL is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen: gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van van art. 2.1 van deze voorwaarden wordt verlengd.

 


Vraag/opmerking

Stel hier uw vraag direct aan Health Club Landgraaf