ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding.
Aanmelding vindt plaats door het volledig invullen en inleveren van het inschrijfformulier. Dit kan zowel via de website www.hclandgraaf.nl , als op papier. Zodra Health Club Landgraaf (HCL) het inschrijfformulier heeft ontvangen, start het lidmaatschap op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. De administratiekosten en Smart ID, zijn bij inschrijving alsmede de eerste maand per kas verschuldigd.
HCL behoudt zich het recht voor de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.

2. Ingeval van bedrijfsfitness dient aanmelding te geschieden via de werkgever. Deze zorgt dan voor de benodigde persoonsgegevens van het deelnemend personeel. De bedrijfsfitness bij HCL, kan via Benvitaal, ODS, of Bedrijfsfitness Nederland aangesloten worden.
Na ontvangst van inschrijving, zal HCL contact opnemen, met de aanmelder. Deze dient nog wel ’n inschrijfformulier bij HCL in te leveren op papier bij de balie.

3. De Smart ID houder is verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de kaart. De Smart ID is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

4 Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Smart ID, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende Smart ID kan tegen betaling van € 10 worden verkregen. De oude Smart ID wordt in dat geval geblokkeerd.

5. Een oud-lid die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij HCL, hoeft geen administratiekosten te betalen.

Artikel 2. Lidmaatschap, duur van het lidmaatschap en betalingsvoorwaarden.

1. Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand, 6 maanden, of 12 maanden, behalve als er acties gepland zijn. De bedragen met de daaraan gekoppelde looptijd staan op de website van HCL (www.hclandgraaf.nl en zijn verkrijgbaar aan de balie.
Na deze periode wordt tot verlenging of opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand verlengd tegen de dan geldende tarieven Kortlopende abonnementen , van een maand of acties, eindigen automatisch bij het bereiken van de einddatum.

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Eerste maand- betaling geschiedt per kas, daarna wordt het maandbedrag automatisch per 1e van de volgende maanden per bank geïncasseerd, tenzij anders is geregeld. Bij betaling in een keer , bij ’n abonnement van 12 maanden, betaald men 11 x!

3. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, dient deze binnen 15 dagen per kas te worden voldaan, zonder kosten. Indien het lid na deze periode van 15 dagen en herhaalde verzoeken tot betaling, in gebreke is gebleven, komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de abonnementhouder.

4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt de Smat ID geblokkeerd en kan het lid de toegang tot HCL worden geweigerd.
HCL behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

5. HCL behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de tarieven niet gewijzigd.

Artikel 3.
Openingstijden 1. HCL behoudt zich het recht voor om de openingstijden en lesrooster te wijzigen.
2. Op officiële en erkende feestdagen is HCL gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4. Groepslessen.Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie.
HCL behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden. Indien er minder dan 4 leden zijn voor ’n groepsles, behoudt HCL zicht het recht deze niet te laten doorgaan. Het lid kan dan per compensatie in de fitnessruimte trainen.

Artikel 5. Beëindiging
1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per e-mail (info@hclandgraaf.nl) op te zeggen.
2. De opzegtermijn bedraagt een maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met in achtneming van artikel 2. 3. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.
4. HCL behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisreglementen of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per beëindigsdatum direct verschuldigd en opeisbaar. Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid 1. Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook, bij HCL is geheel voor eigen risico van het lid.
2. HCL en werknemers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
3. HCL en werknemers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. 4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van HCL, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 7. Huisregels. 1. Het lid wordt geacht op de hoogte zijn van de huisregels van HCL en hiernaar te handelen.

2. De huisregels van HCL zijn vermeld op de website www.hclandgraaf.nl en de algemene voorwaarden zijn bij de balie van HCL op te vragen. Artikel 7. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met HCL aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en HCL. worden beslecht door de bevoegde rechter in dit arrondissement.

3. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van HCL te kennen en te accepteren. 4. HCL is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen: gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van van art. 2.1 van deze voorwaarden wordt verlengd.

© 2014 HC Landgraaf. Alle rechten voorbehouden. TRIGGERZ design Studio

Log in with your credentials

Forgot your details?